Γιατί να συνεργαστείτε με την DAS PREMIUM CONSULTANTS ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΜΟΖΕΙ

Τα βασικά πλεονεκτήματα της DAS PREMIUM CONSULTANTS που κάνουν τις υπηρεσίες της να διαφέρει και να υπερέχει του ανταγωνισμού είναι:

Α. Customization – Εξειδικευμένη Εργασία για την επιχείρησή σας.
Είναι γεγονός ότι τα Συστήματα Διαχείρισης ΣΔΠ παρέχονται πολλές φορές τυποποιημένα και με έτοιμες διαδικασίες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και οι κρίσιμοι παράγοντες οι οποίοι τελικά καθορίζουν και την τελική ανάπτυξη και εφαρμογή του Έργου, όπως:
• Η κουλτούρα και η παράδοση της επιχείρησης
• Οι υποδομές της εγκατάστασης
• Η αρτιότητα και το είδος του εξοπλισμού
• Οι ιδιαιτερότητες της τοποθεσίας της εγκατάστασης (κλιματολογικές συνθήκες κα)
• Η επιμόρφωση και η γνώση του προσωπικού
• Οι ιδιαιτερότητες του ίδιου του προϊόντος
• Οι συνθήκες και τα μέσα μεταφοράς και διακίνησης των προϊόντων

Β. Πέρασμα της τεχνογνωσίας στα στελέχη του πελάτη μας
Η προσέγγιση του συνδυασμού εκπαιδευτικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών, που προτείνεται, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
1. Η τεχνογνωσία που παρέχουν οι σύμβουλοι, αφομοιώνεται αποτελεσματικά από τα στελέχη και μέσα από την ‘’κοινή’’ υλοποίηση του έργου, τις διαδικασίες και τις οδηγίες που συντάσσονται, γίνεται το Know-how της επιχείρησης.
2. Μετά το πέρας του έργου του Συμβούλου, τα στελέχη θα είναι σε θέση να ελέγχουν, διορθώνουν, βελτιώνουν και να διατηρούν το σύστημα σε ετοιμότητα.

Γ. Εμπειρία στα συστήματα
Η εταιρία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόσει  συστήματα ποιότητας όλων των ειδικοτήτων κι έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους φορείς πιστοποίησης με επιτυχία.