ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η DAS PREMIUM διαθέτει σημαντική εμπειρία και το κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ Α’ & Β’ καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους.

Κεντρική Διοίκηση και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Υπουργεία, Περιφέρειες και οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους (ΕΥΔ των ΕΠ), ΔΕΚΟ, Οργανισμοί, καθώς και Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωφελείς και Ανώνυμες Επιχειρήσεις ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η DAS PREMIUM παρέχει – μεταξύ άλλων – στο Δημόσιο Τομέα, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων
 • Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Υποστήριξη στην εξειδίκευση και στον σχεδιασμό των έργων
 • Υποστήριξη στην ωρίμανση των έργων
 • Υποστήριξη στο συντονισμό διαδικασιών για την προώθηση σε υλοποίηση
 • Υποστήριξη στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Υποστήριξη στην υποβολή Αιτήσεων Επιβεβαίωσης Συνδρομής Μεγάλων έργων και στη σύνταξη των μελετών κόστους – οφέλους
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση των έργων
 • Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής   συνεργασίας (INTERREG)
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας