ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ιδιωτικός Τομέας: Έλληνες και αλλοδαποί θεσμικοί επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο δημόσιο, σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με φορείς αυτών, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Φορείς Του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Μη κερδοσκοπικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα, Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι.

Στο πλαίσιο αυτό, η DAS PREMIUM παρέχει – μεταξύ άλλων – στο Ιδιωτικό Τομέα, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (Fast Track)
  • Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO, HACCP)
  • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων
  • Εκπόνηση σχεδίων marketing (Strategic Marketing Plans)
  • Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός (BPR) – Διοίκηση Αλλαγών