ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της DAS PREMIUM, είναι η στήριξη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης, για την κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών της αναγκών καθώς επίσης και η συνεχής συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος.

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις της χώρας μας ολοένα και περισσότερο απευθύνονται σε Συμβούλους Επιχειρήσεων για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματά τους και για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ζητήματα καλής συνεργασίας και ηθικών δεσμεύσεων του Σύμβουλου προς τους πελάτες, ώστε να εξασφαλίζεται μία αρμονική και αποδοτική συνεργασία που θα μπορεί να συνεχίζεται και μελλοντικά.

Τα δυνατά σημεία της DAS PREMIUM είναι η υψηλή τεχνογνωσία και η απόλυτη αφοσίωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να:

  • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα.
  • Αφιερώνουμε όλους της πόρους της εταιρείας μας για την παροχή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος του πελάτη.
  • Προχωρούμε στην υλοποίηση των έργων κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και με βεβαιότητα για το επόμενο βήμα.
  • Ενημερώνουμε με ειλικρίνεια τον πελάτη για όλα τα θέματα που αφορούν στις υποθέσεις του, ακόμη και αν αυτό αντικρούεται στο εταιρικό μας συμφέρον.
  • Αναλαμβάνουμε μόνο έργα που μπορούμε εγγυημένα να υλοποιήσουμε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.
  • Εγγυόμαστε το απόρρητο των πληροφοριών των πελατών μας.
  • Οι συμφωνίες με τους πελάτες μας είναι πάντα έγγραφες και πλήρως διαφανείς σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας, τα παραδοτέα μας αλλά και την αμοιβή μας.
  • Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τις περιβαλλοντικά φιλικές επενδύσεις.
  • Απορρίπτουμε τις μη κοινωνικά αποδεκτές λύσεις και λειτουργίες συμβάλλοντας έτσι προς την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.