Υποστήριξη Δικαιούχων

Η DAS PREMIUM παρέχει συμβουλευτική και τεχνική στήριξη (επιτόπου ή εξ αποστάσεως) σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων για τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας και την ωρίμανση / υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Επίσης είμαστε σύμβουλοι για Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Νέων Τεχνολογιών και Νέων Προϊόντων για Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Μέτρηση πόσιμου νερού σε οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές
  • Διαχείρηση μετρήσεων – Βελτιστοποίηση συστημάτων και υδατικού ισοζυγίου
  • Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μετρήσεων
  • Διαχείρηση πιέσεων δικτύων
  • Σχεδιασμός τεχνικών λύσεων αντιμετώπισης προβλημάτων σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης